Supremacy 1914

SUPREMACY 1914: CZOŁGI,
WOJNY, ZDRADY!

Europejska beczka prochu: Czo³gi, Bitwy, Skarby ! Obsesja w³adzy i g³ód surowców doprowadzi³y kontynent na skraj samodestrukcji. Stwórz potê¿ne sojusze, buduj ekonomiê i przygotuj naród do wojny. PoprowadŸ swoich ludzi do walki i zostañ w³adc¹ Europy !

W Supremacy 1914, gracz zostaje g³ow¹ potê¿nego narodu w podzielonej Europie w nowym wieku. Staje naprzeciw wyzwaniom by zostaæ niekwestionowanym liderem ca³ego kontynentu, u¿ywaj¹c m¹drej dyplomacji albo prostej brutalnej si³y jego wspania³ych armii.

Œmia³e bitwy i sprytne osi¹gniêcia prosperuj¹cej infrastruktury s¹ podstaw¹ wygranej. Narazie, w³adza absolutna jest zarezerwowana dla tych którzy stworz¹ najinteligentniejsze i najpotê¿niejsze sojusze.

Supremacy 1914 to gra czasu rzeczywistego do 30 cz³onków. Zaawansowany gracz AI zapewnia zabawê nawet z mniejsz¹ iloœci¹ graczy. Czas trwania jednej rundy oscyluje miêdzy czterema a osmioma tygodniami. Grasz na mapie gdzie jednostki s¹ ci¹gle w ruchu zamiast byæ wypisane w tabelkach, jak w wiêkszoœci gier przegl¹darkowych.

Wiêcej ni¿ 3,5 Miliona graczy zarejestrowa³o sie w tej strategicznej grze wydanej przez Bytro Labs. Stratedzy moga graæ prywatne rundy z przyjació³mi lub przeciwko rywalom z ca³ego œwiata, ca³kowicie za darmo.
» mniej
PLAY NOW PLAY NOW
CECHY GRY
Kategoria:
Strategia
Przegląd
Zwiastun Supremacy 1914
Zwiastun Supremacy 1914
Zwiastun Supremacy 1914
Zwiastun Supremacy 1914
Zarejestruj się
Zaloguj się
Jedno konto i wszystkie gry za darmo!
ZAŁÓŻ KONTO
Twoje darmowe konto zostało założone!

Graj teraz
Zaloguj się i graj!
ZALOGUJ